Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu na web stránkach www.janylandl.sk a www.liveenergy.sk, stanovujúce obchodné podmienky využívania webovej stránky www.janylandl.sk a www.liveenergy.sk, ktoré ponúkajú svojim návštevníkom (Kupujúcim) možnosť zakúpiť si a sledovať profesionálne tréningové videá (pomocou ktorých môže cvičiť doma) a jedálničky (stravovacie plány vyhotovené na mieru) (ďalej v texte aj len ako „Služba“) a zároveň podmienky zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom predmetných web stránok/Predávajúcim/ Poskytovateľom a Objednávateľom/Kupujúcim  (ďalej len "VOP").

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom (predávajúcim/poskytovateľom služby) na webovej stránke www.janylandl.sk a www.liveenergy.sk  a v internetovom obchode je Landl Production, s.r.o., Pri vápenickom potoku 8837/80, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06

IČO: 54721377
DIČ: 2121807809

Zapísaný v OR MS Bratislava III., oddiel Sro, vložka číslo 163545/B
Bankové spojenie: Tatra Banka

IBAN / SWIFT: SK59 1100 0000 0029 4413 5585/TATRSKBX

Kontakty: email: jany@janylandl.sk
tel.: 0911 603 617

1.2. Kupujúcim/Objednávateľom služby  v internetovom obchode  www.janylandl.skwww.liveenergy.sk je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplní a odošle elektronický registračný formulár, spracovaný systémom elektronického obchodu, za účelom zakúpenia jednej z ponúkaných služieb.

1.3. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, ktorá vyplní a odošle elektronický registračný formulár, spracovaný systémom elektronického obchodu, za účelom zakúpenia jednej z ponúkaných služieb.

1.4. Na právne vzťahy so spotrebiteľmi sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, ako aj zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok 2
Objednávanie služby

2.1. Na webovej stránke www.janylandl.sk / www.liveenergy.sk  sa Kupujúci/Objednávateľ registruje vložením svojho e-mailu, mena a ďalších potrebných údajov pre poskytnutie služby (výška, váha a pod.) a následným odoslaním registračného formulára s povinnosťou platby. Týmto okamihom sa uzatvára zmluva a to na dobu neurčitú, až kým nedôjde k jej ukončeniu, napríklad vypovedaním jednej alebo druhej zo zmluvných strán. Odoslaním registračného formulára a platbou Kupujúci/Objednávateľ súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

2.2 Registráciou vzniká užívateľské konto, prostredníctvom ktorého má Kupujúci prístup k Službe. Systém automaticky vygeneruje heslo, ktoré je zaslané na uvedenú e-mailovú adresu Kupujúceho.

2.3 Po registrácii sú Kupujúcemu sprístupnené tie služby, ktoré označil v registračnom formulári a za ktoré riadne uhradil poplatok.

Článok 3
Stornovanie objednávky služby

3.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom v nasledovných prípadoch:

•    do 24 hodín od vytvorenia objednávky alebo ak doposiaľ nebola objednávka potvrdená zo strany Predávajúceho,
•    v prípade že nebola dodržaná publikovaná cena výrobku/služby alebo nebola dodržaná dodacia lehota určená predávajúcim pri potvrdení objednávky.

3.2 V prípade, že Kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť Predávajúcemu všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky.

3.3 Kupujúci môže požiadať o odstúpenie, a to do 14 dní odo dňa registrácie. Poskytovateľ v čo najkratšom možnom čase požiadavku na odstúpenie vybaví a vráti Kupujúcemu zaplatené predplatné (podľa bodu 2.3.). Po ukončení členstva je Kupujúcemu zrušené jeho konto na www.janylandl.sk / www.livenergy.sk . Požiadavka na odstúpenie môže byť podaná buď e-mailom na jany@janylandl.sk, alebo cez kontaktný formulár na www.janylandl.sk / www.liveenergy.sk . Podrobnejšia úprava práva Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy o poskytovaní služby je uvedená v Článku 8 týchto VOP.

Článok 4
Platobné podmienky

4.1 Ceny služieb, ktoré sa nachádzajú v ponuke web stránky www.janylandl.sk / www.livenergy.sk  a  internetového obchodu sú uvedené v EUR s DPH. Jednotlivé ceny príslušných služieb v ponuke sú uvedené v platnom Cenníku, dostupnom na web stránke.

4.2. V prípade výberu predplatného konkrétnej služby je možná platba len prostredníctvom platobnej karty, ktorej platobné údaje Kupujúci/Objednávateľ uvedie v rámci objednávky príslušnej služby. Suma ceny predplatného tejto vybranej služby je určená vrátane DPH a ako cena služby za jeden mesiac jej poskytovania, pričom táto platba za  1 mesiac poskytovania služby odchádza automaticky po dobu neurčitú, každých 30 dní, až do odvolania zo strany Kupujúceho. Odvolanie platby na nasledujúci mesiac je potrebné urobiť na www.janylandl.sk / www.livenergy.sk  v časti Môj profil kliknutím na „Zrušiť predplatné“. V prípade, že tak Kupujúci neurobí, platba bude automaticky uhradená z platobnej karty, ktorú zadal pri prvotnej registrácii.

4.3 V prípade zrušenia predplatného služby cez sekciu Môj profil – Zrušiť predplatné, alebo v prípade, že z technických dôvodov neodíde platba, systém čaká 8 dní na obnovenie automatických platieb.

Článok 5
Dodacie podmienky služby/Reklamácia poskytovania služby

5.1 Predávajúci/Poskytovateľ vyvíja maximálne úsilie pre poskytovanie ponúkaných služieb v ich maximálnej možnej kvalite, pre maximálnu spokojnosť Kupujúcich/ Objednávateľov s u neho zakúpenou službou.

5.2 V prípade nedostupnosti služby, alebo v prípade, že Kupujúci zaznamená zhoršenú kvalitu videa, je Kupujúci povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa, a je oprávnený uvedené vady zakúpenej služby reklamovať. Poskytovateľ nezodpovedá za problémy spôsobené rýchlosťou a kvalitou internetového pripojenia Kupujúceho.

5.3 Za účelom informovania Poskytovateľa o problémoch s poskytovaním služby, prípadne na účely reklamácie poskytovania služby je kupujúci oprávnený kontaktovať Poskytovateľa písomne, zaslaním e-mailu na jany@janylandl.sk, alebo prostredníctvom kontaktného formulára na www.janylandl.sk / www.livenergy.sk . V e-maily je potrebné podrobne popísať problém a dĺžku jeho pretrvávania, prípadne môže Kupujúci priložiť screenshoty, dokazujúce problém. Na e-mail Kupujúceho odpovedá Poskytovateľ v čo najkratšom možnom čase, v závislosti od zložitosti problému, ale tak, aby mohol Kupujúci čo najrýchlejšie službu plnohodnotne využívať. V komplikovaných prípadoch má Poskytovateľ zo zákona 3 pracovné dni odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia Kupujúcim.

Článok 6
Zrušenie užívateľského konta na www.janylandl.sk / www.livenergy.sk

6.1. Užívateľské konto môže Kupujúci kedykoľvek zrušiť na webovej stránke www.janylandl.sk / www.livenergy.sk v časti Môj profil.

6.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie užívateľského konta a to najmä v prípade porušenia pravidiel, autorských práv, či etického správania sa.

6.3. Zrušením užívateľského konta zaniká zmluva o poskytovaní predmetnej služby, pričom Kupujúci nemá nárok na vrátenie už zaplatených poplatkov (členského). Automatické platby k predplatnému služby podľa Článku 4 VOP budú automaticky zrušené. Ak Kupujúci nezruší predplatné v časti Môj profil, je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o požiadavke na zrušenie a vrátenie platby.

Článok 7
Autorské právo a Práva duševného vlastníctva

7.1 Webová stránka a všetky informácie a materiály publikované na nej môžu byť chránené autorským právom. Názvy a označenia, napríklad výrobkov a služieb môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov. Kopírovať a verejne šíriť informácie, publikované na webovej stránke je možné len s predchádzajúcim súhlasom Prevádzkovateľa. Neoprávnený zásah do autorských práv môže byť považovaný za trestný čin.

7.2 Webová stránka, internetový obchod Poskytovateľa, všetky informácie a materiály v nich publikované, môžu byť chránené autorským právom. Názvy a označenia Služieb môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov. Kopírovať a šíriť informácie publikované na Webovej stránke Poskytovateľa, či verejne rozširovať obsah v rámci Služby „Jedálniček“ (a teda používať získané informácie na akékoľvek iné než súkromné účely), je možné len s  predchádzajúcim súhlasom Poskytovateľa. Neoprávnený zásah do takýchto práv duševného vlastníctva môže byť považovaný za trestný čin.

Článok 8
Osobitné ustanovenia

8.1 Kupujúci/Objednávateľ služby, ktorý je súčasne spotrebiteľom,  má vo všeobecnosti právo do 14 dní odo dňa objednania služby - uzavretia Zmluvy, od tejto  Zmluvy odstúpiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci/Spotrebiteľ odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením Kupujúceho/Spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a Poskytovateľ je povinný vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy už uhradenú cenu služby.

8.2 Objednaním služby Jedálniček alebo služby Členstvo LIVE+  a akceptáciou týchto VOP Kupujúci – Spotrebiteľ žiada Poskytovateľa o začatie a poskytnutie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie. Poskytovateľ týmto poučuje Kupujúceho, že ak bude Služba poskytnutá v plnom rozsahu pred uplynutím lehoty na dostúpenie, Kupujúci– Spotrebiteľ podľa § 4 ods. 6 v spojení s § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, stráca právo na odstúpenie od Zmluvy. Kupujúci – Spotrebiteľ objednaním vyššie uvedených služieb a akceptáciou týchto VOP vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí služby.

8.3 Vyššie uvedené ustanovenia tohto článku VOP predpokladajú, že Služba bude poskytnutá v úplnosti pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

9.1. Predávajúci vyhlasuje, že si je vedomý, že osobné údaje Kupujúceho, ktoré získa pri plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy podliehajú ochrane v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a preto sa s takto získanými údajmi zaväzuje nakladať v súlade s citovaným zákonom, najmä tieto nesmie zneužívať a je povinný o nich nad rámec plnenia povinností podľa tejto zmluvy zachovávať mlčanlivosť. Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU.

9.2. Predávajúci ani Kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z VOP, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

9.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke www.janylandl.sk / www.livenergy.sk

9.4. VOP nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky Kupujúcim.

Tieto VOP sú platné od 1.1.2024. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.