Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Landl Production s.r.o., IČO 54721377  so sídlom Pri Vápenickom potoku 8837/80, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa:  Pri Vápenickom potoku 8837/80, Bratislava 841 06
email: jany@janylandl.sk

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Ako získavame osobné údaje, ako ich spracovávame a aké sú kategórie týchto   získavaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu dobrovoľne poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal, na základe plnenia Vašej objednávky v registračnom formuláry alebo v klientskej zóne po prihlásení sa. Zároveň si užívateľ môže zaznačiť údaje zo športových hodiniek (spálené kalórie a srdcová frekvencia) po odcvičení tréningu automaticky alebo ručným vyplnením do príslušného formulára.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy. Osobné údaje spálené kalórie a srdcová frekvencia slúžia výlučne pre potreby identifikovanej osoby.
 3. V súlade s vyššie uvedeným, dochádza k spracúvaniu týchto kategórií osobných údajov a týmito, nižšie uvedenými,  spôsobmi:

Registračné údaje

Po vytvorení Vášho užívateľského konta, bude Vaša emailová adresa, poskytnutá nám na tento účel, spracovávaná za účelom správy a sprístupňovania Vášho užívateľského konta Vašej osobe a poskytovania zmluvne dohodnutých služieb z našej strany. Poskytnutie emailovej adresy je nevyhnutnou zmluvnou požiadavkou, bez tohto kroku nie je možné uskutočniť Vašu registráciu na našej web stránke, či e-shope a poskytovať Vám príslušné služby. V rámci registrácie dochádza k vloženiu niektorých ďalších osobných údajov, ako sú  Vaše osobné fotografie, miery, váha a vlastné aktivity, do  užívateľského konta. Právnym základom je plnenie zmluvných povinností. Vyššie uvedené osobné údaje sú uchovávané po dobu, kým nebude Vaše užívateľské konto zrušené. Po zrušení Vášho užívateľského konta budú všetky Vaše poskytnuté osobné údaje, ktoré ste doň vložili, vymazané.

Údaje potrebné za účelom poskytovania služby Členstvo LIVE, LIVE+ alebo Jedálničky:

Váš email, údaje o uzatvorení a plnení uzatvorenej zmluvy vo vzťahu k tejto Službe vrátane úhrad mesačných členských poplatkov, budú spracovávané za účelom plnenia uzatvorenej zmluvy. Právnym základom je plnenie zmluvy a naše oprávnené záujmy, a to možnosť, v prípade potreby, preukázať, že naše povinnosti podľa zmluvy boli v súlade s ňou plnené.

Údaje na účely plnenia Kúpnej zmluvy:

Vaše meno, priezvisko, adresu, email a telefónne číslo, údaje o uzatvorení a plnení Kúpnej zmluvy, budeme spracovávať za účelom plnenia Kúpnej zmluvy. Poskytnutie týchto osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a Vašou povinnosťou, bez nich nie je možné uzatvoriť Kúpnu zmluvu a doručiť objednaný tovar. Právnym základom je plnenie zmluvy a naše oprávnené záujmy za účelom preukázania, že naše povinnosti podľa zmluvy boli správne plnené.

Platobné údaje:

Faktúry, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje (v prípade služby Členstvo LIVE, LIVE+ alebo Jedálničky len Váš email a v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy Vaše meno, priezvisko, adresa, email a telefónne číslo) a údaje bankového účtu (Vaše meno, priezvisko a číslo bankového účtu) a informácia o platbe členského, prípadne ceny zakúpeného tovaru, ďalej uchovávame počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Marketingové účely:

V prípade, že ste nám udelili Váš súhlas, môžeme spracovávať Vaše osobné údaje aj za účelom marketingu, napríklad doručovať Vám newsletter alebo reklamné emaily, a to buď o nás, našich výrobkoch a službách, prípadne o tretích stranách a ich výrobkoch a službách. Právnym základom je Váš súhlas, ktorý môže byť z Vašej strany kedykoľvek odvolaný. Doba uchovávania je po dobu trvania Vášho súhlasu. Po udelení príslušného súhlasu je marketing vykonávaný na základe profilovania, v dôsledku čoho je automaticky vyhodnocovaný  napríklad spôsob, akým využívate naše  služby, prípadne druh Vami nakupovaného tovaru, oblasť Vašich záujmov v rámci dostupného obsahu na našej web stránke( napríklad strava, cvičenie alebo iné preferencie), záujmy a v dôsledku toho je možné personalizovanie Vám zobrazovaných reklám, v rámci obsahu našej web stránky.  

Zdravotné údaje:

V prípade, že ste nám udelili Váš súhlas, môžeme spracovávať Vaše osobné zdravotné údaje za účelom sledovania vývoja a progresu Vášho zdravia pri jednotlivých typoch tréningov. Právnym základom je Váš súhlas, ktorý môže byť z Vašej strany kedykoľvek odvolaný. Doba uchovávania je po dobu trvania Vášho súhlasu. Po udelení príslušného súhlasu je vyhodnocovanie vykonávané na základe profilovania, v dôsledku čoho je automaticky vyhodnocovaný  napríklad spôsob, akým využívate naše  služby, prípadne oblasť Vašich záujmov o jednotlivé cvičenia v rámci dostupného obsahu na našej web stránke alebo v mobilnej aplikácií ( napríklad strava, cvičenie alebo iné preferencie), záujmy a v dôsledku toho je možné personalizovanie Vám ponúkaného obsahu v rámci našej web stránky alebo mobilnej aplikácií.  

III. Účel spracovania osobných údajov a príslušné právne predpisy

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. 
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). 
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

V. S akými tretími subjektami zdieľame Vami poskytnuté osobné údaje (subdodávatelia prevádzkovateľa) a ako chránime Vaše  osobné údaje

Všetky nami zaznamenané informácie budú považované za výhradne dôverné za akýchkoľvek okolností a môžu byť zdieľané s tretími stranami v nasledujúcich situáciách:

 • Použitie Vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla za účelom kontaktovania Vás, pokiaľ sa vyskytnú akékoľvek problémy s vašou objednávkou realizovanou na našej webovej stránke.
 • Predloženie Vašich platobných údajov vybraným finančným inštitúciám za účelom spracovania vašej platobnej transakcie za nákup vo Vašom mene.
 • Predloženie údajov v rozsahu meno, doručovacia adresa a telefonický kontakt prepravnému partnerovi, ktorý zodpovedá za doručenie Vašej objednávky.
 • Ak to vyžadujú platné právne predpisy, sme povinní sprístupniť príslušné osobné údaje polícii alebo akýmkoľvek činným štátnym orgánom.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že príjemcovia osobných údajov sú subjekty: 

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, 
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

Medzi aktuálnych spracovateľov osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ využíva patria: 

 • prepravné spoločnosti – Packeta s.r.o.
 • ekonomické poradenstvo – Slovakia Smart, s.r.o.
 • poskytovateľ e-shop platformy - Shoptet a.s. 

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. 

S cieľom zaistiť bezpečnosť Vašich osobných údajov a aby sme predišli ich zničeniu, strate, zmene, ich neoprávnenému poskytnutiu, a neoprávnenému prístupu k nim využívame len takých dodávateľov služieb, ktorí tiež poskytujú primerané záruky bezpečnosti a ktorých zmluvne zaviažeme spracovávať Vaše osobné údaje len v súlade s našimi pokynmi a zachovávať dôvernosť Vašich osobných údajov.

Zhromažďovanie iných ako osobných údajov

Za účelom zdokonaľovania našich služieb využíva HTTP cookies (malé časti dát uložené vo vašom webovom prehliadači). Cookie súbory neobsahujú osobné údaje a nemáte možnosť ich identifikovať. Cookies môžu byť deaktivované v nastaveniach vášho prehliadača.

Viac informácií o používaní cookies: nájdete tu

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte: 
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 
 • Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslom a firewallom.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2024.